23 آبان
پشتیبان قالب

گامروزه با توجه به شرایط عدم تحرکی جامعه حتی برای زنان ایران حاکم است بدنسازی نه تنها برای آنها مفید است بلکه  الزامی نیز می باشد. آمار وحشتناکی که از روماتیسم مفصلی، پوکی استخوان  و …… در زنان ایرانی گویای این نکته است که اپیدمی خطرناکی ناشی از کم تحرکی در بین زنان در حال…