09 اسفند
پشتیبان قالب

برای بدنسازی چه بخوریم باید ها و نباید هایی در مورد تغذیه بعد از ورزش بعد از ورزش و اتمام فعالیت های ورزشی چه چیزهای بخوریم و چه چیزهای نخوریم؟ابتدا به سراغ مواد غذایی مفید بعد از فعالیت ها ورزشی میرویم تا به طور کامل تکلیف تغذیه بعد ازاتمام فعالیت معلوم شود.بعد از اتمام ورزش اکنون…